Skip to main content

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Maat S, gevestigd te Best, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72223502.

Deze privacyverklaring is ook te lezen als PDF-document.
 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Maat S houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In ieder geval zullen wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren

Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens van deelnemers worden door Maat S verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die samenhangen met het lidmaatschap, zoals het bijhouden van de ledenadministratie
 • Informatieverstrekking en het uitnodigen voor bijeenkomsten
 • Het versturen van de facturen
 • De aanvraag van het nijntje Beweegdiploma

Voor de bovenstaande doelstelling vraagt Maat S via het inschrijfformulier de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Na afloop van een lessenreeks zullen uw persoonsgegevens nog maximaal twee jaar in de administratie worden bewaard. Volgens wettelijke regels zullen algemene gegevens voor leden- en bedrijfsadministratie zeven jaar bewaard blijven.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt Maat S uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de (lidmaatschaps)overeenkomst die Maat S met u heeft, en als Maat S wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Voor de aanvraag van het nijntje Beweegdiploma worden de naam en geboortedatum van de deelnemer doorgegeven aan de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Zij zullen geen contactgegevens ontvangen van de deelnemer.

Minderjarigen
Gezien de leeftijd van onze deelnemers is het aannemelijk dat zij door hun ouder of voogd worden ingeschreven en de persoonsgegevens met expliciete toestemming van de ouder of voogd zijn verkregen.

Website
Maat S houdt op haar website algemene bezoekgegevens en statistieken bij. Deze gegevens worden anoniem verzameld en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Bij het verkrijgen van persoonsgegevens via het internet wordt gebruik gemaakt van beveiligde protocollen zoals een ssl-certificaat (https).

Links naar andere websites
Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Maat S. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Maat S raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Contactformulieren
Berichten die via een (contact)formulier worden ingevuld worden per mail doorgestuurd naar de eigenaren van Maat S. Deze berichten zullen maximaal zes maanden op de website bewaard blijven.

Plaatsen van foto’s op website en sociale media
Tijdens de lessen worden regelmatig foto’s gemaakt. Op het inschrijfformulier kunt u al dan geen toestemming geven voor het maken en publiceren van foto’s. Alleen deelnemers waarvan toestemming is verkregen zullen worden gefotografeerd en (mogelijk) worden gepubliceerd als sfeerfoto op de website of sociale media (facebook en instagram) van Maat S en sporadisch in het weekblad (Groeiend Best). U kunt echter altijd bezwaar maken tegen een publicatie via onderstaand contactadres, waarna de betreffende foto verwijderd zal worden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht Maat S te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Maat S op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.

Beveiliging persoonsgegevens
Maat S treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de eigenaren van Maat S toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Persoonsgegevens worden louter digitaal opgeslagen. Alle apparaten zijn beveiligd met een adequaat wachtwoord of ander beveiligingsmechanisme.

Wijziging van het privacy beleid
Maat S past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Maat S raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Maat S wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.